Wsparcie pomostowe


Wsparcie pomostowe

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest przez okres do 6 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe Uczestnik projektu składa wniosek o wsparcie pomostowe do beneficjenta (czyli projektodawcy) Wymagane dokumenty: Wpis do KRS lub innego rejestru Kopia nr REGON Kopia dokumentu właściciela firmy zawierającej PESEL Biznes plan Informacje o pomocy publicznej.


Wsparcie pomostowe - dotacja inwestycyjna Bezzwrotna dotacja finansowa na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji Dotację można przeznaczyć na: - na zakup środków trwałych - remont lokalu - zakup wartości niematerialnych i prawnych Krok trzeci - dotacja inwestycyjna Pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację powinna stanowić element doradztwa Wymagane dokumenty: - Wpis do KRS lub innego rejestru - Kopia nr REGON - Kopia dokumentu właściciela firmy zawierająca PESEL Biznes plan Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia Harmonogram realizacji projektu

Dotacja inwestycyjna Zwrot środków Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Beneficjenci są instytucjami udzielającymi wsparcia przyszłym przedsiębiorcom, tzw. operatorzy. Mogą nimi być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, np: - instytucje rynku pracy instytucje szkoleniowe  organizacje pozarządowe  - instytucje otoczenia biznesu Beneficjenci działania 6.2 (podmioty startujące w konkursie) osoby fizyczne – zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - osoby do 25 roku życia - osoby niepełnosprawne - osoby po 45 roku życia - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą Grupy docelowe działania 6.2 (osoby, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) Jak to wygląda w praktyce? Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w okresie1.10.2005-31.08.2007 zrealizowała w województwie warmińsko-mazurskim projekt „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt obejmował szkolenia z prowadzenia własnej firmy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Uczestnicy projektu uzyskali wiedzę z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych, organizacji przedsiębiorstwa, prawnych aspektów funkcjonowania, zarządzania finansami mikroprzedsiębiorstwa, potrzeb lokalnego rynku, lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa, indywidualne doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu, zarządzania strategicznego, wypełniania wniosków o płatność oraz rozliczania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

wsqwqweqceqweqc