Jak otrzymać dotację?


Jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej w trzech krokach?


Krok 1

Osoba zainteresowana korzysta z usług Indywidualnego Doradcy z instytucji organizującej wsparcie, który: określa potrzeby szkoleniowe osoby zainteresowanej udziela konsultacji tematycznych udziela indywidualnej pomocy ad hoc Osoba zainteresowana otrzymuje możliwość skorzystania ze szkoleń dostosowanych do jej potrzeb w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych grupy od 10 do 30 osób

Krok 2

Osoby, które na skutek korzystania z pomocy szkoleniowo – doradczej zarejestrowały działalność gospodarczą mogą korzystać z drugiej części programu: - wsparcia pomostowego oraz - jednorazowej dotacji inwestycyjnej Osoby te nadal są uprawnione do korzystania ze szkoleń i poradnictwa. Jak otrzymać dotację?

Krok 3

Bezzwrotna dotacja comiesięczna na pokrycie obligatoryjnych opłat: składki ubezpieczenia społecznego składki ubezpieczenia zdrowotnego inne opłaty obligatoryjne dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników Obejmuje finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji